Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.lieuwkjeholwerda-pt.nl

Privacy verklaring

Zoals u wellicht weet is met ingang van 25 mei 2018 de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming – van kracht. Dit klinkt heel spannend, maar dat valt best wel mee.
Het komt erop neer dat u moet aangeven of u ons vertrouwt met uw gegevens. Deze keuze moet u bewust maken en of u ons ook naar de toekomst hierin ons het vertrouwen wil geven.

Uw privacy is onze verantwoordelijkheid Uw veiligheid en privacy vinden wij heel belangrijk.
Voor de invoering van de AVG hebben we ons privacy-beleid hierop aangepast die aansluit op onze dienstverlening vanuit de Lifestyle Gym, Doorvaart 7 te Dokkum, waar meerdere trainers/coaches/fysio elke met een eigen discipline tot uw dienst staan;
Erna van Sinderen, Lieuwkje Holwerda, Nynke Nijholt, Evelyn Pander, Patrick Sikkema, Bauke Keekstra, Jan Smid en Nick Keekstra.

Wij denken ook dat het de moeite waard is om te benadrukken dat we geen wijzigingen aanbrengen in de manier waarop wij uw gegevens al gebruiken. Deze update is bedoeld om beter te communiceren hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Hieronder een aantal zaken wat we hebben aangepast:

  1.  Welke persoonsgegevens wij verwerken
  2. Waarom wij die gegevens verwerken
  3. Hoe lang we die bewaren
  4. Het beleid omtrent het inzien, aanpassen of verwijderen van jouw gegevens

En nu?
Lees onze privacy-verklaring goed door, zodat u weet wat er in staat. Heeft u na het lezen nog vragen of opmerkingen? Neem dan even contact met ons op.
Met vriendelijke groet, Erna van Sinderen
Eigenaar Lifestyle Gym
info@ernavansinderenlifestylegym.nl


1) Wie is de Lifestyle Gym
De Lifestyle Gym is een studio waar verschillende trainers/coaches/fysio op zzp basis hun werkzaamheden uitvoeren m.b.t. training, voeding coaching en/of fysio therapie aan de klant.

De volgende zzp’ers zijn hierbij betrokken, welke ieder voor zich een eigen privacy verklaring aan hun klanten voorleggen:
Erna van Sinderen, Lieuwkje Holwerda, Nynke Nijholt, Evelyn Pander, Patrick Sikkema, Bauke Keekstra, Jan Smid en Nick Keekstra.

2) Wie is de klant
De klant is diegene met wie Lieuwkje Holwerda een overeenkomst voor training, voeding coaching en/of fysio therapie is aangegaan, waarvoor privacygevoelige gegevens van de klant worden verwerkt.

3) Ik ben geen klant maar jullie hebben wel gegevens van mij
Naast onze klanten verwerken wij ook persoonlijke gegevens van onze leveranciers en andere soorten van relaties die o.a. reclames en andere pr activiteiten uitvoeren. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook op hen van toepassing zijn.

4) Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens in de zin van de AVG
Lieuwkje Holwerda verwerkt o.a. persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant. Als wij de persoonsgegevens alleen verwerken zonder daarbij zelf te bepalen wat er mee gebeurt, dan blijft de klant verantwoordelijk voor de gegevens. De klant bepaalt dan voor welk doel en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is veelal het geval indien wij trainingslijsten verwerken voor de klant. In de meeste andere gevallen is Lieuwkje Holwerda verantwoordelijk voor de gegevens van de klant, voor zover de persoonsgegevens worden gebruikt voor mailing en reclames.

5) Welke persoonsgegevens verwerken wij
In de meeste gevallen zijn dit privacy gevoelige persoonsgegevens. Dit zijn gegevens als:
*naam, voornaam, letters en geslacht
*adres, woonplaats en postcode
*email adres en telefoonnummer
*geboorte datum van de klant
*medicijn gebruik van de klant (indien van toepassing)
*IBAN en banknummer

Wij verwerken geen gegevens over bijvoorbeeld ras, opleiding, politieke opvattingen en geloofsovertuiging. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zullen wij dit specifiek met de klant opnemen.

7) Hoe verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op de manier die wij met de klant hebben afgesproken. Dit verwerken doen wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de training of fysio. De verwerking vindt plaats volgens de instructies van de klant, tenzij wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn anders te handelen.
De klant is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient de klant vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat wij voldoen aan de op ons van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de EU, tenzij wij hierover met de klant andere afspraken hebben gemaakt die schriftelijk zijn vastgelegd.

8) Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens
Wij zorgen er voor dat alleen onze collega trainers/coaches/fysio toegang hebben tot de persoonsgegevens, indien zij een les overnemen. Wij beperken de toegang door onze collega trainers/coaches/fysio, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er ook voor dat de collega trainers/coaches/fysio die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

9) Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens
Voor zover mogelijk voldoen wij aan verzoeken om inzage of wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG. Mocht de wetgeving ten aanzien van bewaarplicht van gegevens een langere termijn voorschrijven dan gaat die wetgeving voor. Mocht het voldoen aan verzoeken kosten met zich mee brengen voor ons dan kunnen wij die kosten in rekening brengen.
Als wij een verzoek krijgen om persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen wij eerst of wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat wij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen wij de klant op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanige korte termijn te doen, dat het voor de klant mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in te stellen. Als wij de klant op de hoogte mogen stellen dan zullen wij ook met de klant overleggen over de wijze waarop en welke gegevens wij ter beschikking zullen stellen.

10) Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Lieuwkje Holwerda zal periodiek intern audits houden en steekproefsgewijs controles uitvoeren.
Wij bieden passende waarborgen voor toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Als de klant de manier waarop wij de beveiligingsmaatregelen naleven wil laten inspecteren door een onafhankelijke deskundige, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan. Wij zullen hierover samen met de klant afspraken maken. De kosten van een inspectie c.q. audit zijn voor rekening van de klant. De klant stelt ons een kopie van het inspectie rapport ter beschikking.

11) Datalekken
Eventuele incidenten die mogelijk een datalek zijn kan men melden aan Lieuwkje Holwerda via het email adres info@ernavansinderenlifestylegym.nl . Wij pakken de melding zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en neemt die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en ons te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

12) Geheimhoudingsplicht
Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim en nemen deze toevertrouwde persoonsgegevens in acht zoals deze geldt op basis van de gestelde beroeps- en gedragsregels.

13) Aansprakelijkheid
De klant staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens conform onze overeenkomst van dienstverlening en deze bepalingen niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van andere betrokkenen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de klant niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. De klant vrijwaart ons ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden, maar ook voor de kosten die wij in verband daarmee moeten maken.
De in een opdracht van dienstverlening (Personal Training/Fysio Contract) en daarbij behorende Algemene voorwaarden aangevuld met de hier boven vermelde beperking van onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen vanuit de AVG, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van de privacyverklaring en/of opdracht tot dienstverlening nooit tot overschrijding van de beperking kan leiden. Door ondertekening van de opdracht tot dienstverlening c.q. het instemmen met deze privacyverklaring verklaart u in het bezit te zijn van, dan wel bekend te zijn met, onze Algemene voorwaarden.

14) Beëindiging en teruggave/vernietiging persoonsgegevens
Als het mogelijk is, zonder daarbij een wettelijke bewaarplicht en andere wet- of (beroeps) regelgeving te overtreden, zullen wij op uw verzoek als klant tot vernietiging of teruggave van de persoonsgegevens bij het einde van onze opdracht tot dienstverlening hier toe overgaan.
De eventuele kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen van de opdracht zijn voor rekening van de klant. Datzelfde geldt voor de eventuele kosten van de vernietiging van de persoonsgegevens.

15) Slotbepalingen
Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken. Op de privacy bepalingen is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze privacy bepalingen.
Deze privacyverklaring maakt per 25 mei 2018 standaard deel uit voor al onze opdrachten tot dienstverlening en zijn daarmee bindend voor de partijen c.q. klant. Deze privacyverklaring gaat boven de bepalingen in onze Algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de Algemene voorwaarden wordt verwezen.
Als één of meerdere hier genoemde bepalingen niet geldig of niet van toepassing blijken te zijn voor de klant, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere genoemde bepalingen. Wij treden dan met de klant in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.

16) Contact
Mochten er nog vragen over deze privacyverklaring zijn en de manier waarop Lieuwkje Holwerda met persoonsgegevens omgaat, dan kunt u per e-mail via info@ernavansinderenlifestylegym.nl een informatieverzoek indienen. Binnen uiterlijk 4 weken zal u antwoordt krijgen op uw informatieverzoek.

Erna van Sinderen, Lieuwkje Holwerda, Nynke Nijholt, Evelyn Pander, Patrick Sikkema, Bauke Keekstra, Jan Smid en Nick Keekstra.

Website: www.ernavansinderenlifestylegym.nl
Bedrijfslocatie Lifestyle Gym: Doorvaart 7, 9101 RE Dokkum